• Regulamin warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW MUASTUDIOS

 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem warsztatów ceramicznych jest Art & Design Studios Łukasz Przygodziński, ul. Limanowskiego 19/94a, 02-943 Warszawa, NIP 8361780928 REGON 382303090 (zwany dalej ,,Organizatorem”).

 2. Klient, który zdecyduje się na zakup usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę

  na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.

 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest ukończenie 18 roku życia.

 4. Warsztaty odbywają się w pracowni ceramicznej MUAStudios przy ulicy Dolnej 30a

  lok. 23a w Warszawie (zwana dalej „Pracownią”).

 5. Uczestnik kupując udział w warsztatach, akceptuje zaprezentowane na stronie internetowej www.muastudios.pl/warsztaty szczegóły dotyczące warsztatów.

 6. Warsztaty mają charakter praktyczny. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej tworzenia naczyń ceramicznych z gliny od procesu lepienia do szkliwienia i finalnego wypału. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu Uczestnik przyswoi przekazane treści.

 7. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów

  umieszczonym na stronie www.muastudios.pl znajduje się informacja, że warsztaty

  odbywają się w innym języku.

 8. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

 9. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów na stronie www.muastudios.pl/warsztaty.

 10. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu

  zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, tak

  by Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane projekty. Na prośbę Uczestników, prowadzący

  może też skrócić warsztaty, bądź zmodyfikować ich program.

 11. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

 12. Uczestnictwo w warsztatach MUAStudios jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą

  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania dokumentacji w swoich

  materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych i stronie

  internetowej.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

 

§ 2
ZAPISY NA WARSZTATY

 

 1. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie daty i godziny warsztatów na stronie internetowej usługi www.muastudios.pl/warsztaty oraz wniesienie opłaty zgodnie z ceną podaną na stronie.

 2. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, do którego dostęp możliwy jest poprzez stronę www.muastudios.pl/warsztaty w momencie wybrania opcji płatności online.

 3. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów otrzymuje potwierdzenie w wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia.

 4. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.

 5. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:

  a) zajęcia grupowe z prowadzącym/prowadzącymi

b) wszystkie materiały niezbędne do uczestnictwa w warsztatach oraz fartuch roboczy i maskę przeciwpyłową.

c) korzystanie ze wszystkich narzędzi i sprzętów niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach

d) wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów

e) prezent – wybraną przez siebie mini-paterkę MUASKĘ

f) kupon rabatowy 10% na zakupy w naszym sklepie online i stacjonarnym.

 

§ 3
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator zapewnia autorski plan Warsztatów.

 2. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne materiały, miejsce oraz wykwalifikowane osoby prowadzące Warsztaty.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty
  wartościowe) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęć.


§ 4

PORZĄDEK

 

 1. Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś

 2. Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłóż je na
  ich miejsce.

 3. Resztki niezużytej gliny zawiń w folię i odłóż na miejsce.

 4. Przed odstawieniem na regał do suszenia, prace koniecznie muszą zostać podpisane – prace
  niepodpisane przechodzą na własność pracowni.


§ 5

OSTROŻNOŚĆ

 

 1. Zachowaj należytą ostrożność przemieszczając się po pracowni.

 2. Nie dotykamy prac, które nie należą do nas.

 3. Przed rozpoczęciem warsztatów należy nałożyć fartuch roboczy zapewniany przez organizatora warsztatów. Organizator oraz prowadzący warsztaty nie odpowiadają za ubrudzone bądź zniszczone ubrania Uczestników.

 4. Należy zachować szczególną ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu swoich prac z regału do suszenia, aby nie zniszczyć prac innych Uczestników.

 5. Prace wykonane na warsztatach są wypalane od razu po wyschnięciu tak, aby były gotowe do szkliwienia na następnych zajęciach. Obsługa pieca należy jedynie do instruktora lub osoby przez niego upoważnionej.

 6. Organizator oraz prowadzący warsztaty nie odpowiadają za uszkodzenia prac uczestników wynikające z nieostrożności innych Uczestników.

 

§ 6

ODBIÓR PRAC

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany odebrać swoje prace wykonane na warsztatach osobiście. W przypadku gdy Uczestnik nie będzie mógł odebrać swoich prac osobiście musi poinformować o tym fakcie organizatora warsztatów odpowiednio wcześniej i podać dane (imię i nazwisko) osoby wyznaczonej przez niego do odbioru prac.

 2. Ze względu na ograniczoną powierzchnię do przechowywania prac, te, które nie zostaną
  odebrane w ciągu 2 miesięcy od ich wykonania, ulegają utylizacji.


§ 7

BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Zajęcia odbywają się pod fachową opieką i nadzorem Instruktora, a wejście do
  pracowni jest możliwe jedynie w jego obecności.

 2. W przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem zakłóca przebieg zajęć, nie stosuje się
  do regulaminu i poleceń Instruktora, prowadzący ma prawo wyprosić Uczestnika

  z pracowni i warsztatów.

 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego

  chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział.

 4. Organizator informuje, że do wykonywania prac na warsztatach wykorzystywane są

  materiały mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób. Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik

  zobowiązany jest do przestrzegania zasad, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad

  higieny i zasad bhp i ppoż obowiązujących w pracowni.

 

§ 8
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH,

ZWROTY, REKLAMACJE

 

 1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca/miejsc na wybranych

  warsztatach. W przypadku nieobecności wynikających ze zdarzeń losowych na warsztatach

  lub rezygnacji z udziału w warsztatach zgłoszonej maksymalnie na 7 (siedem) dni przed

  rozpoczęciem warsztatów, opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora drogą mailową na adres:

  muastudiosceramics@gmail.com o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się

  warsztatów.

 2. Uczestnik, który opłacił warsztaty, ale nie pojawił się na nich i nie zakomunikował tego odpowiednio wcześniej Organizatorowi warsztatów drogą mailową na adres: muastudiosceramics@gmail.com nie ma prawa ubiegać się o zwrot kwoty, którą wpłacił za uczestnictwo w warsztatach.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów najpóźniej na 2 (dwa) dni przed ich rozpoczęciem. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

 4. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres muastudiosceramics@gmail.com, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie pytania dotyczące działania warsztatów, ich przebiegu i reklamacji prosimy o kierowanie pod adres e-mail: muastudiosceramics@gmail.com. Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzenia na nie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych.

 


ZASADY BHP obowiązujące

w pracowni ceramicznej MUAStudios

 

 1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia,
  zgodnie z przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonych przez prowadzącego warsztaty.

 2. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.

 3. Korzystanie z urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych będących wyposażeniem pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem prowadzącego warsztaty, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.

 4. Podczas warsztatów wykonujemy polecenia prowadzącego warsztaty.

 5. Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.

 6. Samowolne uruchamianie pieca jest zabronione.

 7. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie
  pracowni ceramicznej.

 8. Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać,
  a jedynie za pomocą suchego pędzla lub gąbki umieścić w miseczce z wodą.

 9. Kontakt ze szkliwami i szkliwienie:
  - szkliwo jest substancją chemiczną;
  - zalecamy zachować szczególne środki ostrożności podczas warsztatów: nosimy odzież
  ochronną: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną;
  - nie jemy i nie pijemy podczas pracy ze szkliwem;
  - po zakończeniu szkliwienia zamykamy szczelnie pojemnik ze szkliwem i myjemy narzędzia używane do szkliwienia;
  - w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod
  bieżącą wodą;
  - w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą
  i niezwłocznie udać się do lekarza.

 10. Pracownia ceramiczna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub
  jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do
  Regulaminu Warsztatów, Regulaminu pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.